Általános szerződési feltételek

KINCSVADÁSZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) az SGold Trade Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End Irodaház, 1062 Budapest, Váci u. 1-3. „A” épület VI. emelet; adószáma: 24075387-2-42; cégjegyzékszáma: 01-10-047478; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által; NEHITI engedély száma: PR6988; továbbiakban: „Társaság”) és a Társasággal az ÁSZF 2. számú melléklete szerinti „Kincsvadászat a SOLAR GOLDDAL” elnevezésű szolgáltatásra (továbbiakban: Kincsvadászat”) vonatkozóan, az 1.1 pont szerinti jogügylet lebonyolítására szerződést (továbbiakban: „Kincsvadászat Szerződés”) kötő Ügyfél (továbbiakban: „Társaság” és az „Ügyfél” a továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön: „Fél”) között létrejött jogviszony mindenkor hatályos általános feltételeit tartalmazza.

Bevezető rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF alapján a Társaság átveszi jelenlegi és potenciális Ügyfeleitől az Ügyfelek által a Társaság számára felkínált ékszereket, amely ékszerekért cserébe a Társaság a Társaság által megbízott becsüs által lefolytatott értékelés alapján kialakított ajánlat Ügyfél általi elfogadását követően befektetési aranyat – befektetési aranytömböt és a nem tömbösíthető mennyiség tekintetében gramm aranyat – ad, ill. ír jóvá az Ügyfél aranyszámláján a SolarAurum ÁSZF illetve az Aranytömb ÁSZF rendelkezései alapján.
 2. Az ÁSZF a Társaság által történt jóváhagyást követően a Társaság ügyfélforgalmi helyiségében, valamint honlapján (www.solargold.hu) történő elhelyezést követően lép hatályba a Társaság által meghatározott időpontban és határozatlan időre szól.
 3. A Társaság bármikor jogosult az ÁSZF és mindenkori mellékletei tartalmát egyoldalúan módosítani különösen, ha erre jogerős bírósági ítélet, illetve hatósági határozat kötelezi, jogszabályi rendelkezés ezt megköveteli. Jelen ÁSZF módosításáról a Társaság legkésőbb a hatályba lépés napját megelőző 8. napon hirdetmény formájában az ügyfélforgalmi helyiségében, valamint honlapján történő közzététel útján értesíti az Ügyfelet.
 4. A Társaság bármikor jogosult az ÁSZF és mindenkori mellékletei tartalmához képest kedvezményeket biztosítani. Az aktuális kedvezményeket a Társaság a honlapján teszi közzé a Díjjegyzék (1. sz. melléklet) részeként, vagy annak mellékleteként. A Társaság által biztosított kedvezmények – feltéve, ha az adott kedvezmény kifejezetten eltérően nem rendelkezik – visszavonásig érvényesek. A kedvezmények visszavonásáról a Társaság a honlapján történő közzététel útján értesíti az Ügyfelet. A kedvezmény visszavonása nem minősül az Ügyfél számára hátrányos módosításnak.

Fogalom meghatározások

 1. Ékszer (továbbiakban: „Ékszer”): minden díszítésére szolgáló, gépi vagy kézi megmunkálás eredményeképpen létrehozott nemesfém tárgy, tekintet nélkül annak hiányos, hibás vagy sérült állapotára. Erre tekintettel jelen ÁSZF vonatkozásában Ékszernek tekintendőek különös tekintettel a következő nemesfém tárgyak: gyűrűk, karikagyűrűk, pecsétgyűrűk, fülbevalók, láncok, nyakláncok, karláncok, bokaláncok, nyakékek, karkötők, melltűk kézelőgombok, nyakkendőtűk, illetve karperecek.
 2. Ékszermaradvány (továbbiakban: „Ékszer Maradvány”): a becsüsi értékelés következtében megváltozott épségű, küllemű és szerkezetű Ékszer, valamint ennek következtében módosult állapotú nemesfém, illetve az Ékszer maradéka vagy hulladéka.
 3. Ügyfél (továbbiakban: „Ügyfél”): minden olyan természetes vagy jogi személy, aki jelen ÁSZF által szabályozott ügylet tekintetében ügyletkötés szándékával keresi fel a Társaságot annak székhelyén ügyfélfogadásra és üzletkötésre kialakított helyiségében. Az Ügyfél fogalma jelen ÁSZF tekintetében magába foglalja azon természetes és jogi személy személyeket is, akik a Társaság jelenleg is aranyszámlával ill., aranytömbbel rendelkező jelenlegi Ügyfelei.
 4. Jelen ÁSZF tekintetében az aranyszámla termékre vonatkozó, Társaság és Ügyfél között érvényesülő előírásokat a Társaság honlapján közzétett, mindenkor hatályos „SolarAurum Aranyszámla Általános Szerződés Feltételek” (továbbiakban: „SolarAurum ÁSZF”) tartalmazza, különös tekintettel a következőekre:
 1. befektetési arany Társaság által az Ügyfél részére való értékesítésére,
 2. befektetési arany Társaság által az Ügyfél érdekében való letéti őrzésére, ill. letétből való kiadására,
 3. befektetési arany Társaság által az Ügyféltől való visszavásárlására,
 4. befektetetési arany Társaság általi, ügyféli megbízásra történő tömbösítésére.
  1. Jelen ÁSZF tekintetében az aranytömb termékre vonatkozó, Társaság és Ügyfél között érvényesülő előírásokat a Társaság honlapján közzétett, mindenkor hatályos „Aranytömb Általános Szerződés Feltételek” (továbbiakban: „Aranytömb ÁSZF”) tartalmazza.

Kincsvadászat Szerződés általános feltételei

 1. Az ÁSZF 2. számú mellékletét képező Kincsvadászat Szerződés Társasággal való megkötését megelőzően a Társaság az Ügyfél által megadott információk, valamint az Ügyfél által Társaság munkatársának bemutatott Ékszer előzetes szemrevételezése alapján előzetes tájékoztatást nyújt az Ügyfél részére a Társaság által nyújtott Kincsvadászat szolgáltatás vonatkozásában (ideértve a Társaság honlapján történő tájékoztatást is).
 2. Az Ügyfél köteles az Kincsvadászat Szerződés nyomtatványon minden adatot – különös tekintettel a nyomtatványon igényelt, az ügyletkötéshez feltétlen szükséges személyes adataira, valamint e-mail és telefon elérhetőségére – a valóságnak megfelelően teljes körűen kitölteni és az adott választható módozatok közül minden esetben egy lehetséges választ egyértelműen megjelölni.
 3. A Kincsvadászat Szerződés Felek általi aláírásával a Felek között az alábbi szerződések jönnek létre:
  1. Letéti szerződés, amely alapján a Társaság letéti őrzésbe veszi az Ügyfél által a Társaság számára felajánlott Ékszert annak becsüsi értékelés idejére, illetve az esetlegesen létrejövő Ékszermaradványt a becsüsi értékelést követően;
  2. Csereszerződés, amely alapján az Ügyfél az általa a Társaság részére felajánlott Ékszert átruházza a Társaság részére, és amely alapján a Társaság az Ékszer tulajdonjogát megszerzi az ékszerért adott befektetési aranyért cserébe.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Kincsvadászat Szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen már megkötött SolarAurum Aranyszámla keretszerződéssel, valamint a keretszerződés alapján vezetett aranyszámlával.

Azon Ügyfelek részére, akik még nem rendelkeznek a Társaságnál a SolarAurum Aranyszámla keretszerződéssel, valamint a keretszerződés alapján vezetett aranyszámlával a Kincsvadászat Szerződés megkötésének elengedhetetlen előfeltétele a SolarAurum Aranyszámla keretszerződés Kincsvadászat Szerződéssel egy időben történő megkötése. A SolarAurum Aranyszámla keretszerződés – amennyiben az korábban nem került az Ügyfél általi megkötésre – a Társaság ajánlatának Ügyfél általi, 5.9. pont szerinti határidőben történő elfogadásával lép hatályba, ill. a SolarAurum Aranyszámla keretszerződés szerződés megszűnik a Társaság ajánlatának Ügyfél általi elutasításával ill. ha elfogadására az 5.9. pont szerinti határidőben nem kerül sor az Ügyfél részéről.

A Társaságnak nem áll módjában a Kincsvadászat Szerződés olyan Ügyfelekkel való megkötése, akik nem kötöttek ill. nem kívánnak SolarAurum Aranyszámla keretszerződést kötni a Társasággal és nem rendelkeznek ill. nem kívánnak rendelkezni a Társaság által vezetett aranyszámlával.

 1. 3.3 (a)-(b) pont szerinti szerződések hatálybalépésének előzetes feltétele, hogy az Ügyfél az ügyfél-átvilágítás megfelelően kitöltött dokumentumait, valamint az aláírt Kincsvadászat szerződést a Társaság rendelkezésére bocsássa, ill. a Társaság számára felkínált Ékszert a Társaság munkatársának becsüsi értékelés céljából átadja.
 2. A 3.3. (b) szerinti szerződés hatályba lépésének további előzetes feltétele, hogy Ügyfél megfelelően – lehetőség szerint e-mail útján – tájékoztassa a Társaságot arról, hogy a Társaság ajánlatának elfogadásával át kívánja ruházni a Társaságra a Társaság részére becsüsi értékelésre átadott Ékszer tulajdonjogát.
 3. Amennyiben az Ügyfél az 5.9. pont szerinti határidőben szerint nem, vagy arról tájékoztatja a Társaságot, hogy nem fogadja el a Társaság ajánlatát az Ékszert a Társaságra való átruházása vonatkozásában, a 3.3. (b) szerinti szerződés nem lép hatályba és a Társaság nem szerzi meg az Ékszer illetve az Ékszer sérüléssel történő becsüsi értékelése esetén a becsüsi értékelés következtében előálló Ékszermaradvány tulajdonjogát.
 4. Az Ügyfél köteles egy a saját nevére szóló magyarországi bankszámlaszámot a Társaság részére megadni. A bankszámlaszám közlése és annak változásának bejelentése történhet személyesen az Ügyfél által a Társaság székhelyén vagy az Ügyfél által a Társaság részére pénz átutalásával külön jognyilatkozat nélkül. Amennyiben ilyenre korábban sor került, Társaság mindenkor a pénz Társasághoz utalására legutoljára – legkésőbb a Társaság által teljesítendő átutalás előtti 2. munkanapon – az Ügyfél által használt és az Ügyfél nevén vezetett bankszámlát használja fel az Ügyfél számára történő átutalásra.

Kincsvadászat Szerződés költségei

 1. A Kincsvadászat szerződés alapján az Ügyfél az alábbi típusú befizetéseket teljesítheti:
  1. Becsüsi értékelés díja:

A Társaság a Díjjegyzék rendelkezései szerint és mértékben felszámítja a becsüsi értékelés díját (továbbiakban: „Értékelési Díj”) az Ügyfél terhére a Társaság részére becsüsi értékelésre átadott Ékszer becsüsi értékelése vonatkozásában.

Az Értékelési Díját az Ügyfélnek kizárólag abban az esetben szükséges a Társaság részére megfizetnie, amennyiben az Ügyfél a becsüsi megállapítások alapján kialakított, Társaság által közölt ajánlat alapján nem kívánja átruházni az Ékszert a Társaság részére.

Amennyiben az Ügyfél a becsüsi megállapítások alapján kialakított, a Társaság által közölt ajánlat szerint át kívánja átruházni az Ékszert a Társaság részére, az Értékelési Díj az Ékszerért cserébe adandó befektetési arany értékéből kerül levonásra.

A Társaság kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Kincsvadászat Szerződés megkötésével és az Ékszer becsüsi értékelésre való átadásával nem jön létre jogviszony az Ügyfél és az eljáró becsüs között. A Társaságot a becsüs általi értékelés eredménye nem köti az ügyleti szándékának és az Ügyféllel kötendő ajánlatának kialakítása tekintetében. Az Ügyfél az értékbecslés, a vele közölt ajánlat illetve az esetleg meghiúsult ügyletkötés vonatkozásában nem jogosult igényt érvényesíteni a Társasággal szemben. Amennyiben az Ügyfél a becsüsi megállapítások alapján kialakított, Társaság által közölt ajánlat alapján át kívánja ruházni az Ékszert a Társaság részére, úgy azzal az Ügyfél elfogadja, hogy nem áll fenn feltűnő értékaránytalanság az Ékszer értéke és Társaság által az Ékszerért adandó befektetési arany értéke között.

A Társaság a Díjjegyzék szerinti szerződéskötési díjat (továbbiakban: „Szerződéskötési Díj”) a Kincsvadászat Szerződés megkötésének ellenértékeként és mértékben számítja fel az Ügyfél részére.

A Szerződéskötési Díjként befizetett összegért a Társaság nem ruház át befektetési aranyat az Ügyfél részére, valamint az ügyféli aranyszámla megszüntetése esetén a Szerződéskötési díj nem kerül visszafizetésre az Ügyfél részére.

Amennyiben az Ügyfél a becsüsi megállapítások alapján kialakított, Társaság által közölt ajánlat alapján át kívánja ruházni az Ékszert a Társaság részére, a Szerződéskötési díj az Ékszerért cserébe adandó befektetési arany értékéből kerül levonásra.

A Szerződéskötési díj mértékét és – amennyiben van – az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket a Díjjegyzék tartalmazza.

A SolarAurum keretszerződéshez kapcsolódó további esetleges díjakat – így különösen letéti őrzésének díjait – és azok megfizetésének feltételeit a SolarAurum Díjjegyzék, SolarAurum ÁSZF és az Aranytömb ÁSZF tartalmazza.

Az Ügyfél – az előbbi külön tájékoztatást követően – a Kincsvadászat Szerződés megkötésével együtt járó költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségét kifejezetten elfogadja.

 1. Az Ügyfél esetleges befizetéseit – választása szerint – magyar forintban, illetve euróban eszközölheti a Társaság székhelyén a Kincsvadászat szerződés aláírásával egy időben.

Kincsvadászat Szerződés megkötése

 1. A Társaság székhelyén fogadja azon Ügyfeleket, akik a Társasággal Kincsvadászat Szerződést kívánnak kötni Ékszerük Társaság részére történő átruházása céljából. A Társaság a Kincsvadászat Szerződést kizárólag székhelyén kialakított biztonsági helyiségben köti meg, amelyre tekintettel a Társaság nem biztosít lehetőséget a Kincsvadászat Szerződés társasági székhelyen kívül történő megkötésére.
 2. A Társaságot székhelyén ügyletkötés céljából felkereső Ügyfél átadja a Társaság munkatársa részére a Társaság számára átruházni, illetve becsüsi értékelésre átadni szándékozott Ékszert annak előzetes értékelése céljából.
 3. A Társaság különös tekintettel felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy az Ügyfél által a Társaság részére becsüsi értékelés céljából átadott Ékszer becsüsi értékelése során – tekintettel az Ékszer becsüs általi esetleges feldarabolására – az Ékszer olyan módszerekkel történő vizsgálatára is sor kerülhet, amely során maradandóan vagy esetlegesen visszafordíthatatlanul módosul, megváltozik illetve esetlegesen megsérül az Ügyfél által a Társaság részére átadott Ékszer, vagy annak állapota, külleme, szerkezete, illetve amelynek következtében Ékszermaradvány jöhet létre.

Az Ügyfél az Ékszer Társaság részére történő átadásával kifejezetten elfogadja azt a körülményt, hogy a becsüsi értékelés természetszerű hatása, közismert velejárója, illetve szokásos következménye az Ékszer esetlegesen bekövetkező marandó vagy visszafordíthatatlan módosulása, változása valamint sérülése, és Ékszermaradvány létrejötte.

Erre tekintettel a Társasággal Kincsvadászat szerződést kötő Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz és elfogadja azt, hogy az Ügyfél által a Társaság részére becsüsi értékelés céljából átadott Ékszer, illetve annak állapota, külleme illetve szerkezete maradandóan vagy visszafordíthatatlanul módosulhat, megváltozhat, valamint esetlegesen megsérülhet a becsüsi értékelés következtében.

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz és elfogadja azt a körülményt is, hogy abban az esetben, ha az Ügyfél a Társaság ajánlatát nem fogadja el, a Társaság az Ügyfél részére a marandóan és esetlegesen visszafordíthatatlan módosult állapotú, küllemű és szerkezetű Ékszert illetve adott esetben Ékszermaradványt szolgáltatja vissza.

Az Ügyfél a fenti hozzájárulásokra tekintettel a becsüsi értékelés következtében az Ékszerben bekövetkező maradandó vagy visszafordíthatatlan módosulás, változás illetve esetleges sérülés vonatkozásában teljes egészében lemond az esetlegesen felmerülő szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési illetve kártalanítási igényeinek akár az értékelés során eljáró becsüssel, akár a Társasággal szembeni érvényesítéséről.

 1. A Társaság munkatársa az Ékszer átvételét követően előzetesen megvizsgálja az Ékszert, különös tekintettel annak fajtájára, fő nemesfém összetevőjére, állapotára, küllemére és egyéb érdemi jellemzőire tekintettel.
 2. Abban az esetben, ha a Társaság munkatársa az előzetes megtekintés alapján úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél által bemutatott Ékszert a Társaság meg kívánja szerezni, a Társaság munkatársa tájékoztatja az Ügyfelet a Kincsvadászat Szerződés általános jellemzőiről, főbb feltételeiről, annak megkötésének módozatáról és az Kincsvadászat Szerződés megkötésével együtt járó, az Ügyfelet esetlegesen terhelő fizetési kötelezettségekről.
 3. A 3.3 szerinti szerződések Társaság és Ügyfél általi megkötését követően a Társaság munkatársa átveszi az Ügyfél által a Társaság részére átruházni kívánt Ékszert, amelyet egy zárható, sérülés nélkül fel nem bontható biztonsági futártasakba helyez az Ékszer letétbe vétele és annak 5.7. pont szerinti becsüsi értékelésre való továbbítása érdekében.
 4. A Társaság munkatársa az Ügyfelek által felajánlott Ékszereket, ill. a lezárt futártasakokat egyedi ügyazonosítóval látja el a későbbi pontos azonosíthatóság érdekében azok letétbe vételével egy időben. A Társaság munkatársa letéti igazolást állít ki az Ékszer 3.3. (a) pont szerinti letéti őrzésbe vételről.
 5. A Társaság az Ügyfelek által felajánlott, becsüsi értékelésre átadott Ékszereket hetente egy alkalommal továbbítja a Társaság által megbízott becsüs részére, aki minden héten egy előre rögzített időpontban (keddi nap 9 és 10 óra között) megvizsgálja a részére átadott ékszereket. A becsüs értékelésének megállapításairól írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel az értékelés napján, amelyet a Társaság részére továbbít.
 6. Amennyiben az Ügyfél legalább 100 gramm (14 karát) aranytartalmú Ékszert kínál fel a Társaság részére való átruházásra, az Ügyfél élhet a számára felkínált sürgősségi becsüsi értékelés lehetőségével, amely alapján az Ügyfél által a Társaság részére felkínált Ékszer becsüs általi értékelése, valamint az Ékszer Ügyfél által Társaság részére való átruházása esetén a cserébe adott befektetési arany 80%-ának – ill. tömbösítést követően a befektetési arany fennmaradó részének – aranyszámlán való jóváírása megtörténik az Ékszer Társaság részére való átadásától 2 munkanapon belül, függetlenül az Ékszer átadásának napjától.
 7. A becsüs által tett megállapításokról, értékelésének eredményéről, valamint a Társaság által az Ékszer vonatkozásában kialakított ügyleti szándékról és a Társaság ajánlatáról, a Társaság az Ügyfél által a Kincsvadászat Szerződés megkötésekor megadott e-mail címen értesíti az Ügyfelet. A Társaságot az ügyleti szándékkialakítása körében nem köti a becsüsi értékelés eredménye, attól a Társaság ügyleti szándékának és ajánlatának kialakítása során teljes mértékben eltérhet.

A Társaság Ügyfélnek szóló, jelen pont szerinti értesítése ajánlattételnek minősül, amely tekintetében az Ügyfél 1 munkanap belül jogosult a Társaság ajánlatára vonatkozó elfogadó nyilatkozatát megküldeni a Társaság részére az Ékszer Társaság részére való átruházása vonatkozásában. Jelen pont szerinti, az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő elmulasztása esetén az ajánlati kötöttség megszűnik, amely alapján az Ügyfél semmilyen igényt nem érvényesíthet a Társasággal szemben.

 1. A Társaság kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a Társaságot nem terheli ajánlattételi kötelezettség, amely alapján jogosult az ügylettől ajánlattétel nélkül elállni az Ékszer vagy adott esetben Ékszermaradvány Ügyfél részére történő visszaszolgáltatása mellett, amely esetben az Ügyfél további igényt nem érvényesíthet a Társasággal szemben.
 2. Az Ügyfél a Társaság által az Ügyféllel közölt ajánlat tudatában szabadon határoz abban a kérdésben, hogy a vele közölt ajánlat alapján a Társaság részére átkívánja-e ruházni a korábban a Társaság részére bemutatott és becsüsi értékelésre átadott Ékszert. Az Ügyfél az ajánlat elfogadásáról, illetve az ajánlat visszautasításáról [•] e-mail címre küldött válaszával tájékoztatja a Társaságot.
 3. Amennyiben az Ügyfél arról tájékoztatja a Társaságot, hogy nem fogadja el a Társaság ajánlatát és nem kívánja a Társaság részére átruházni a korábban becsüsi értékelésre átadott Ékszert, az Ügyfél köteles a Társaság munkatársával felvenni a kapcsolatot az Ékszer vagy adott esetben Ékszermaradvány átvételének időpontjára vonatkozó egyeztetés végett.

Az Ügyfél a Társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében a Társaság munkatársával előre egyeztetet időpontban köteles megjelenni és a korábban a Társaság részére átadott Ékszert vagy adott esetben Ékszermaradványt a becsüsi értékelési díj megfizetése és a letéti igazolás egyidejű bemutatása mellett visszavenni.

Amennyiben az Ügyfél az Ékszert vagy adott esetben Ékszermaradványt a Felek által egyeztetett időpontban nem veszi át illetve nem veszi fel a kapcsolatot a Társasággal az Ékszer vagy adott esetben Ékszermaradvány visszavételére vonatkozó egyeztetés végett, a Társaság jogosult az Ékszert vagy adott esetben Ékszermaradványt továbbra is letétben tartani és jogosult a mindenkor hatályos Díjjegyzékében meghatározott letéti őrzési díj összeget az Ügyfél terhére felszámítani.

 1. Amennyiben az Ügyfél arról tájékoztatja a Társaságot, hogy elfogadja a Társaság ajánlatát az érintett Ékszer átruházása vonatkozásában, a Társaság az ajánlat Ügyfél általi elfogadásáról és az Ékszer Társaság részére való átruházásáról igazolást állít ki, amelyet a Társaság e-mailen megküldd az Ügyfél részére az Ügyfél szerződéskötéskor megadott e-mail címére. Az igazolás Ügyfél e-mail fiókjában való hozzáférésével az Ékszer átruházásra vonatkozó 3.3. pont szerinti csereszerződés létrejön az Ügyfél és a Társaság között.
 2. A Társaság az Ékszer tulajdonjogának megszerzését követően jogosult a megszerzett Ékszerrel sajátjaként rendelkezni, azokat szabadon elidegenítheti, megterhelheti illetve saját belátása szerint tömbösítheti.
 3. A Társaság vállalja, hogy az igazolás kiállítását követően az Ügyfél által a Társasággal közölt ajánlat szerinti mennyiségben befektetési aranyat ruház az Ügyfélre a SolarAurum ÁSZF és az Aranytömb ÁSZF rendelkezései szerint, és jóváírja az Ügyfél által így megszerzett befektetési arany mennyiséget az Ügyfél Társaság által SolarAurum keretszerződés alapján vezetett aranyszámláján.

Az Ügyfél befektetési aranyszámláján jóváírt befektetési arany mennyiség befektetési aranytömbként kerül tömbösítésre az Ügyfél számára rendelkezésre álló arany mennyiség és abból előállítható befektetési aranytömb alapul vételével. Az aranytömb előállításából fennmaradó arany mennyiség grammaranyként kerül jóváírásra Ügyfél aranyszámláján.

 1. A Társaság vállalja, hogy az Ékszer arany tartalmának 80%-ának megfelelő mennyiségű befektetési aranyat az igazolás kiállítását követően 2 munkanapon belül írja jóvá az Ügyfél aranyszámláján.
 2. A Társaság az Ékszer vételárának fennmaradó részének megfelelő befektetési aranyat az Ékszer finomítását követően írja jóvá az Ügyfél Társaságnál vezetett aranyszámláján, amely jóváírás nem lehet későbbi, mint az Ékszer finomítását követő 2 munkanap.

 

Az Ékszer letéti őrzése és tárolása vonatkozó szabályok

 1. A Társaság az Ékszer letéti őrzésre történő átvételekor letéti igazolást állít ki. Az Ügyfél a letéti igazolás birtokában és Társaság munkatársának való átadásával jogosult arra, hogy az 5.12. értelmében az Ékszert vagy adott esetben Ékszermaradványt visszavegye abban az esetben, ha az Ügyfél nem kívánja az Ékszert átruházni a Társaság részére a becsüs által lefolytatott értékelés alapján a Társaság által közölt feltételekkel.
 2. A Társaság a letéti őrzésben tartott Ékszert illetve a becsüsi értékeléssel létrejövő Ékszermaradványt saját vagyonától elkülönített módon őrzi, amelyet a Társaság esetleges felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás alá vonása esetén, a felszámoló biztos/vagyonfelügyelő/végelszámoló a vonatkozó jogszabály alapján közvetlenül az Ügyfél számára ad ki, tekintettel arra, hogy a letéti őrzésben tartott dolog továbbra is az Ügyfél, és nem a Társaság tulajdonát képezi, így annak értékesítésére – ide nem értve az Ügyfél Társasággal szemben fennálló díjtartozása miatti értékesítést – a Társaság hitelezői igényeinek kielégítése céljából nem kerülhet sor. A Társaság jogutóddal történő megszűnése esetén, a jogutód ugyanúgy felel az Ügyfél felé, mint a jogelőd.
 3. A letéti őrzés díja a becsüsi értékelés idejére ingyenes. Amennyiben az Ügyfél az 5.12. pontban foglaltak szerint az Ékszert vagy adott esetben Ékszermaradványt a Felek által egyeztetett időpontban nem veszi át, a Társaság jogosult az Ékszert vagy adott esetben Ékszermaradványt továbbra is letétben tartani és jogosult a mindenkor hatályos Díjjegyzékében meghatározott letéti őrzési díj összeget az Ügyfél terhére felszámítani.
 4. A letéti őrzési díját az Ügyfél legkésőbb az Ékszer vagy adott esetben Ékszermaradványt visszavételekor a Társaság által kiállított számla ellenében köteles megfizetni. A letéti őrzési díj megfizetésének Ügyfél által megtagadása esetében a Társaság az Ékszer kiadását megtagadhatja.
 5. A letéti szerződés, valamint ezzel egyidejűleg a Kincsvadászat Szerződés az Ékszer Ügyfél részére való visszaszolgáltatással egyidejűleg szűnik meg.
 6. Az Ékszer vagy adott esetben Ékszermaradvány Ügyfél általi visszavételével – tekintettel az Ügyfél 5.3. pont szerinti, becsüsi értékeléshez történő hozzájárulásra és annak esetleges állapotmódosító hatásár a– az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az Ékszer vagy Ékszer maradvány a részére való átadáskori állapottal bír. Az Ékszer vagy adott esetben Ékszermaradvány Ügyfél általi átvételét követően az Ügyfél az Ékszer vagy adott esetben Ékszermaradvány állapotát, állagát és küllemét nem jogosult kifogásolni sem a Társaság, sem a becsüs irányába, nem jogosult kártérítési, kártalanítási ill. személyiségi jogsértés miatti jogérvényesítés Társasággal illetve becsüssel szembeni kezdeményezésére.
 7. A Társaságot az Ügyféllel szemben felmerült díjkövetelése – különös tekintettel a letéti őrzésből származó díjkövetelésekre – és egyéb a szerződés teljesítése során felmerült költségei biztosítására a Ptk. 5:88. §-a szerinti kézizálogjog illeti meg a letéti őrzésbe vett Ékszeren vagy adott esetben Ékszermaradványon. Jelen pontot a Felek az Ügyfél által a Társaságnak megvásárlásra felajánlott Ékszeren vagy adott esetben Ékszermaradványon alapított zálogszerződésnek tekintik.
 8. a) Nem fogyasztói szerződések esetén a Társaság a Ptk. 5:127. § alapján az Ügyféllel szemben fennálló valamennyi követelését jogosult akként kielégíteni, hogy a letéti őrzésbe vett Ékszert vagy adott esetben Ékszermaradványt nyilvánosan értékesítheti a Ptk. 5:131. §-ben meghatározott módon.
 1. A Ptk. 5:90. § szerinti fogyasztói szerződések esetében a Társaság követelésének kielégítése érdekében kizárólag bírósági végrehajtás útján értékesítheti azt és kereshet kielégítést a befolyt vételárból, azzal, hogy a végrehajtás valamennyi költsége (különösen eljárási illeték, végrehajtói munkadíj, költségátalány, költségtérítés, készkiadás, behajtási jutalék, ügyvédi munkadíj, stb.) az Ügyfelet terheli.
 2. A Társaság követelését az Ékszer vagy adott esetben Ékszermaradvány értékesítéséből származó vételárba történő beszámítással érvényesíti.
 3. A Társaság a követelésének jelen 6.8. pont szerinti kielégítésére azt követően jogosult, hogy az Ügyfél a Társaság felé fennálló tartozását annak esedékességekor nem teljesítette és azt a Társaság írásbeli felhívását követően, a felhívásban megjelölt határidőig, de legalább a felhívás kézbesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti.

A jelen 6.8. pont szerinti felhívás postaköltségét az Ügyfél viseli. A felhívás a kézbesítés másodszori megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek minősül, ha a küldeményt az Ügyfél bármely okból nem veszi át. A felhívást a Társaság jogosult az Ügyfél elektronikus levélcímére e-mail útján is megküldeni, amennyiben az Ügyfél az e-mail címét a Társaság részére megadta. Ebben az esetben a felhívást a Társaság elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el.

Ügynöki közreműködés

 1. A Társaság a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásai nyújtásához jogosult Ügynököt igénybe venni azzal, hogy az Ügynök kizárólag igényfelmérésre, tájékoztatás adására, az Ügyfél azonosítására (személyazonosság igazoló ellenőrzése), az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzésére, és a kitöltött és Ügyfél által aláírt szerződéses dokumentáció Társaság felé való továbbítására, valamint a Társaság által tett egyéb jognyilatkozatok Ügyfél felé való továbbítására jogosult.
 2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügynök a szolgáltatás nyújtása során jogosult harmadik személyt igénybe venni és sem az Ügynök, sem az Ügyféllel kapcsolatot létesítő, az Ügynök megbízottjaként eljáró személyek semmilyen jogcímen sem jogosultak és részükre kifejezetten tilos az Ügyféltől pénz vagy más vagyontárgy átvétele/átadása, pénz banki átutaláson keresztüli fogadása/átutalása, csekken vagy bármely más formában történő átvétele/átadása illetve pénz, egyéb vagyoni értékkel bíró tárgy átvétele/átadása. Sem az Ügynök, sem az Ügynök megbízottjaként eljáró személyek nem jogosultak a Társaság nevében történő bármilyen kötelezettségvállalásra. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az Ügynök a Társaság nevében nem jogosult szerződéskötésre, annak módosítására vagy kiegészítésére, illetve egyéb dokumentum Társaság nevében történő aláírására, illetve az Aranyszámla szerződés formanyomtatvány bármilyen mértékű módosítására.
 3. Amennyiben az Ügyfél a fenti rendelkezések ellenére pénzt, vagy más vagyontárgyat bocsát bármilyen formában az Ügynök rendelkezésére, illetőleg akár egyedül, akár az Ügynökkel közösen olyan dokumentumot ír alá, amelynek aláírására az Ügynök a fenti 7.2. pont szerint nem jogosult, ezt a körülményt úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfelet ért esetlegesen bekövetkező károsodás teljes egészében az Ügyfél magatartására és közrehatására vezethető vissza, ennek megfelelően az Ügyfél az ebből esetlegesen felmerülő károkat a Társasággal szemben nem érvényesítheti, és egyedül saját maga köteles viselni az ezzel összefüggésben a saját, illetve harmadik személyeknél felmerülő károkat.

Fogyasztó tájékoztatása

 1. A Társaság adatai, elérhetőségei:

Cégnév: SGold Trade Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: SGold Trade Zrt. Székhely: West End Irodaház,

1062 Budapest, Váci út 1-3. „C” épület VI. emelet Cégjegyzékszám: 01-10-047478

Adószám: 24075387-2-42

NEHITI nyilv. szám: PR6988

Levelezési cím: 1062 Budapest,

Váci út 1-3. „C” épület VI. emelet 2. ajtó

Adatvédelmi regisztrációs szám: NAIH-55489 Honlap: www.solargold.hu

E-mail cím: solar@solargold.hu

Telefonszám +36 (1) 808-9088

Üzleti órák: H-CS: 09.00-16.00; P: 09.00-14.00

 1. Társaság tevékenységét engedélyező hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság Budapest (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., postacím:1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5., telefonszám: +36 1 333 01 47, fax: +36 1 210 21 71, honlap: www.mkeh.gov.hu)
 2. Az Ügyfelet megillető fogyasztói jogok érvényesítése és a panaszkezelés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) vonatkozó 17/A. §-a szerint történik. Az Ügyfél panaszának ügyintézési helye a Társaság székhelye. Az Ügyfél panaszát a Társaság székhelyén az üzleti órák alatt személyesen adhatja elő, illetve a Társasághoz címzett postai küldeménnyel nyújthatja be. A Társaság az Ügyfél panaszára a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles írásban válaszolni. Fogyasztói jogvita esetén az Ügyfél a Fgytv. 18. §-a szerinti békéltető testülethez is fordulhat.
 3. A Társaság felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a nemesfémekre vonatkozó megbízások következtében adózási és egyéb közteherviselési kötelezettségek merülhetnek fel, ezen kötelezettségek teljesítése kizárólag az Ügyfelet terheli. Esetlegesen felmerülő kedvezőtlen adójogi jogkövetkezmények elkerülése érdekében a Társaság javasolja Ügyfelei részére adótanácsadó igénybevételét.
 4. A Társaság tájékoztatja Ügyfeleit, hogy telefonon csak általános tájékoztatást ad, megbízást nem fogad el.

Pénzmosás elleni intézkedések

 1. A Társaság legkésőbb a jelen ÁSZF szerinti bármely szerződés teljesítéséig köteles ügyfélátvilágítási kötelezettségének eleget tenni; annak elvégzéséig a szerződés nem teljesíthető. Az ügyfél-azonosításra személyesen, az Ügyfél szerződéskötési ajánlatának megtételekor kerül sor.
 2. A Társaság a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezések és saját belső szabályzatai alapján végzi az Ügyfél átvilágítását, a személyazonosság igazoló ellenőrzését.
 3. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig az ügylet végrehajtását vagy az üzleti kapcsolat létesítését a Társaság köteles megtagadni.
 4. Amennyiben az Ügyfél Társaság által rögzített adataiban (ideértve az e-mail címet is) változás áll be, úgy az Ügyfél a változásról – annak bekövetkezésétől számított 5 (öt) napon belül – köteles a Társaságot értesíteni. Az értesítés elmaradásából, illetve késedelméből eredő következményekért a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.

Záró rendelkezések

 1. A Felek közötti szerződésekkel, azok teljesítésével, valamint a jelen ÁSZF-fel, annak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban a Felek között felmerülő esetleges vitás kérdéseket a Felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Ennek keretében a Társaság az Ügyfél kérésére legalább 1 (egy) alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy a Felek, jogi képviselőik, illetve egyéb tanácsadóik, közvetítőik, közreműködőik jelenlétében személyes találkozó keretében kíséreljék meg a vitás kérdések tisztázását. A jogviták peren kívüli szakaszában a Felek kötelesek egymással a tőlük elvárható módon együttműködni. A tárgyalások során törekedni kell az írásbeli kommunikációra.
 2. Amennyiben a Felek közötti vitás kérdések tárgyalásos rendezése nem vezet eredményre, a Felek a szerződéssel kapcsolatos vagy ebből eredő minden jogvita eldöntésére, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak.
 3. A jelen ÁSZF-ben és az Aranyszámla szerződésben nem részletezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók

Mellékletek:

 1. számú Díjjegyzék
 2. számú Kincsvadászat szerződés
Kincsvadászat Díjjegyzéke2019. December 1-től hatályos
SolarAurum szerződéskötési díj Kincsvadászat keretén belül* A vizsgált ékszer minimum 10 gramm színarany tartalma esetén:
INGYENESA vizsgált ékszer színarany tartalma nem éri el a 10 grammot, akkor:
20.000,00 – HUF + ÁFA
Sürgősségi bevizsgálási díj 20.000,00 – HUF + ÁFA
Letéti díj SolarAurum ÁSZF alapján
Az árváltoztatás jogát az SGold Trade Zrt. fenntartja!